Przejdź do nawigacji Przejdź do treści

LUX VERITATIS

Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II w Toruniu

Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II w Toruniu będzie depozytariuszem pamięci o ponad tysiącletniej historii chrześcijańskiej Polski. Zostaną w nim przedstawione wydarzenia z dziejów naszego kraju, które miały wpływ na kształt dzisiejszej Europy, takie jak tradycje wolności i tolerancji Rzeczypospolitej, Wiktoria Wiedeńska, Bitwa Warszawska, doświadczenie walki „za wolność naszą i waszą” czy ofiara polskich żołnierzy na frontach II wojny światowej. Dzięki temu Muzeum stworzy możliwość zgłębiania dziejów państwa, jednocześnie aktywnie uczestnicząc w procesie kształtowania świadomości historycznej i postaw społecznych.

Przedstawiając postacie i wydarzenia, które ukształtowały polską tożsamość, Muzeum przywoła głos wielkiego duchowego przywódcy Polski św. Jana Pawła II i sposób, w jaki Papież świadczył o takich wartościach jak ojczyzna, naród czy patriotyzm. W ten sposób wydarzenia historyczne przedstawione w Muzeum zostaną przefiltrowane przez pryzmat odwiecznych prawd filozoficznych i teologicznych.

Wizualizacja Muzeum

Podstawa prawna funkcjonowania Muzemu

Muzeum jest instytucją kultury, która została utworzona z dniem 02.07.2018 r., zgodnie z umową zawartą 20.06.2018 r. pomiędzy Wiceprezesem Rady Ministrów, Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego a Fundacją Lux Veritatis.

Cel powstania Muzeum

Muzeum posłuży także dialogowi polsko-żydowskiemu. Część ekspozycji stałej zostanie poświęcona pamięci popularyzacji badań naukowych dotyczących postaw Polaków wobec osób pochodzenia żydowskiego podczas II wojny światowej. Bogatą dokumentację dotyczącą okresu okupacji hitlerowskiej, która posłuży zbudowaniu relacji o tamtych czasach, przekazał Muzeum Instytut „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II, powołany w ramach Fundacji Lux Veritatis.

Przesłanie Muzeum będzie skierowane do wszystkich osób, które łączy poczucie przynależności lub uznanie dla historii i kultury polskiej – bez względu na miejsce zamieszkania, narodowość czy wyznanie.

Ktokolwiek zechce zrozumieć to, co zdarzyło się w Polsce i ją ukształtowało, powinien przyjść do Muzeum. Dzieje Polski widziane oczami św. Jana Pawła II pozwolą znaleźć odpowiedź na najważniejsze pytanie: kim jestem?

Wicepremier, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotr Gliński o budowie Muzeum

hover imagehover imagehover image